Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Varome.lt taisyklės

 • 1. Sąvokos
  • Pardavėjas – UAB „Aldema & Ko“, juridinio asmens kodas 300567701, PVM mokėtojo kodas LT100002614214, buveinės adresas: Ukmergės g. 315A-6, LT-06306 Vilnius.
  • Varome.lt – elektrinių paspirtukų, triukinių paspirtukų bei jų priedų internetinė parduotuvė adresu www.varome.lt.
  • Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  • Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas varome.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.
  • Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
  • Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje varome.lt taisyklės.
 • 2. Bendrosios nuostatos
  • Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku su varome.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis“ ar užsiregistravus internetinėje parduotuvėje varome.lt), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje Varome.lt susijusios sąlygos.
  • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje Varome.lt pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje varome.lt.
  • Pirkti internetinėje partduotuvėje Varome.lt turi teisę tik Pirkėjai, nurodyti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje Varome.lt.
 • 3. Sąvokos
  • Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą Varome.lt tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui siųsti pasiūlymus el. paštu ne dažniau nei 1-2 kartus per dieną, o SMS žinute – ne dažniau nei kartą per mėnesį.
  • Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti varnelės „Sutinku su Varome.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Jei nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@varome.lt ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.
  • Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje Varome.lt, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
   • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   • jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  • Pirkėjas turi šias teises:
   • žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
   • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
   • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
   • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų internetinėje parduotuvėje Varome.lt.
  • Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  • Remiantis elektroninėje parduotuvėje nurodyta Pristatymo tvarka, Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
  • Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės internetinės parduotuvės Varome.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio internetinės parduotuvės Varome.lt lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, internetinės parduotuvės Varome.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
  • Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info@varome.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.
 • 4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas
  • Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.
  • Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.
  • Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.
  • Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas internetinėje parduotuvėje Varome.lt duomenų bazėje.
 • 5. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas internetinėje parduotuvėje Varome.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka, t.y. kol užsakymas nėra išsiųstas pirkėjui.
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes, šių taisyklių 10 punkte nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.
 • 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve Varome.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Užsiregistravęs internetinėje parduotuvėje Varome.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  • Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.
  • Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  • Pirkėjas įsipareigoja internetinėje parduotuvėje Varome.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.
  • Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per nurodytus terminus.
 • 7. Pardavėjo teisės
  • Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti internetinės parduotuvės Varome.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  • Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės Varome.lt veiklą.
  • Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje parduotuvėje Varome.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės Varome.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve Varome.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
  • Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar nurodytu telefono numeriu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.
 • 8. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje Varome.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Varome.lt teikiamomis paslaugomis
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes elektroninės parduotuvės skyriuje „Grąžinimas“ nurodytomis sąlygomis.
  • Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
 • 9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Prekių kainos internetinės parduotuvės Varome.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.
  • Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   • banko pavedimu;
   • naudojantis elektronine bankininkyste;
   • grynaisiais pinigais/ banko kortele prekių pristatymo metu;
   • per Paysera sistemą;
   • išsimokėtinai SB LIZINGU;
  • Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą grynaisiais/ banko kortele pristatymo metu), pradedamas formuoti prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  • Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba pridedamas popierinis sąs.f. variantas prie perkamos prekės ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.
  • Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.paštu siunčia užsakymo patvirtinimą, prekė perduodama pirkėjui tik po visos sumos apmokėjimo už norimas įsigyti prekes.
 • 10. Prekių grąžinimas

Kokybiškų prekių grąžinimas 

Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties per 14 dienų. Ši teisė netaikoma  sutartims, nurodytoms CK 6.22810 str. 2 d. (prekės, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas; specialiai vartotojui pagamintos prekės ir kt.).

Pinigų grąžinimo terminas yra 14 kalendorinių dienų, šis terminas  skaičiuojamas nuo pardavėjo patvirtinimo apie prekės defektus arba nuo tos dienos, kai Pirkėjas pranešė, kad atsisako sutarties ir grąžina prekes pardavėjui.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjui nusipirkus;
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 • Prekę grąžinimui galite siųsti ir per kurjerį. Tokiu atveju būtina nurodyti adresą: Ukmergės g. 315A-4; Vilnius LT-06306.
 • Prekės transportavimo išlaidas, grąžinant prekę pardavėjui, apmoka Pirkėjas.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko prekių grąžinimo sąlygų.

Praėjus daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso normos.

Jeigu gavote nekokybišką ar kelionės metu pažeistą prekę, kreipkitės į ”VAROME.LT” komandą ir mes padėsime surasti Jums tinkamiausią sprendimą.

 • 11. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  • Kiekvienos Varome.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje Varome.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
  • Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.
 • 12. Atsakomybė
  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve Varome.lt.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Varome.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės Varome.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Varome.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
  • Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.
 • 13. Apsikeitimas informacija
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 14. Apsikeitimas informacija
  • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p.tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt. Taip pat Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.